آبنما

آبنما

آبنما هایی بزرگ و کوچکی را در ابعاد های مختلف از جنس بتن و همگی مسلح را تولید میکند حتی تمام قطعات بصورت پیش ساخته از قبل تولید و در محل مورد نظر نصب می گردد با افتخار میتواند حوضهایی به قطر ۲ متر و آبنمایی به ارتفاع بیش از ۳ و نیم متر بصورت پیش ساخته تولید و در محل مورد نظر به راحتی نصب می نماید