میز

میز

این گروه تولیدی میز تشریفات بی نظیر و همچنین میز طرح تنه درختی هم تولید میکند که میز ها هم با رویه طرح شطرنجی و با طرح تشریفاتی و هم با طرح تنه درختی میباشد